herb unia eu

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych do IV naboru wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-001.

 

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-001/17) po zwiększeniu alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z "Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjętym przez Rząd 26 lutego 2016 r., informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po akceptacji Ministerstwa Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, podjęło decyzję o zwiększeniu  alokacji na konkurs do kwoty 591.024.100 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi obecnie:

  • dla infrastruktury zabytkowej: 409.296.700 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych),
  • dla infrastruktury niezabytkowej: 125.772.400 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
  • dla sprzętu i wyposażenia: 55.955.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zmiany na zaktualizowanej liście rankingowej polegają na:

  • zamianie statusu z rezerwowego na podstawowy następujących 9 projektów rezerwowych z obniżonym, w stosunku do wnioskowanego, wnioskowanym poziomem dofinansowania:

Zaktualizowana lista rankingowa projektów

szczegóły na stronie:http://poiis.mkidn.gov.pl